INFORMACIJA PACIENTAMS APIE DUOMENŲ TVARKYMĄ

Informuojame, kad vadovaujantis Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas) nuostatomis, Jums išreiškus sutikimą gauti sveikatos priežiūros paslaugas ar esant būtinybei išsaugoti Jūsų gyvybines funkcijas Jūsų asmens duomenis Duomenų valdytojas VšĮ Druskininkų ligoninė (juridinio asmens kodas 152114650, adresas Sveikatos g. 30, Druskininkai, tel. (8 313) 59130, el. p. adresas ligonine@druskininkai.lt) tvarkys esant šiems pagrindams:

sveikatos priežiūros paslaugų teikimo,

pacientų ir sveikatinimo veiklą vykdančių specialistų identifikavimo,

statistinių duomenų kaupimo,

sveikatos priežiūros ar socialinės rūpybos sistemų ir paslaugų valdymo, remiantis ES ar valstybės narės teise.

Paminėtais pagrindais bus tvarkomi tiesiogiai Jūsų pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, amžius, lytis, savijauta, informacija apie vartotus vaistus, skiepus, neigiamos reakcijos, ir lankymaisi pas gydytojus ir kt.) ir gauti duomenys (iš kitų duomenų valdytojų gauti, tyrimų atsakymai, gydytojų išvados ir pan.).
Jūsų duomenis saugosime: teikiant ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas – ligos istorija saugoma 15 metų (nustojus lankytis); o teikiant stacionaraus gydymo paslaugas – ligos istorija saugoma 25 metus.
Įgyvendindami teisės aktuose numatytas pareigas, Jūsų asmens duomenis teiksime informacinėms sistemoms ESIS, SVEIDRA, kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, VLK, TLK, higienos institutui, teismams, advokatams ir teisininkams, draudimo bendrovėms, ir kitiems duomenų gavėjams teisės aktų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti asmens duomenis iš Ligoninės.
Jūsų sprendimas suteikti Jums sveikatos priežiūros paslaugas yra savanoriškas. Taigi Jums išreiškus susitikimą gauti sveikatos priežiūros paslaugas, toliau Jūsų asmens duomenis rinksime ir tvarkysime vykdydami teisės aktuose numatytas pareigas.

Prieigą prie Jūsų asmens duomenų galime suteikti IT, serverio, archyvavimo bei teisinių paslaugų teikėjams, įpareigodami šiuos paslaugų teikėjus užtikrinti duomenų konfidencialumą ir tinkamą apsaugą.

Informuojame, kad esant Reglamente numatytiems pagrindams, Jūs galite pasinaudoti šiomis duomenų subjekto teisėmis:
– teise susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
– teise reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti neišsamius asmens duomenis;
– teise prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);
– teise prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas;
– teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Tam, kad būtų galima įgyvendinti Jūsų duomenų subjektų teises, būtina nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių. Dėl šios priežasties duomenų subjekto teisių neįgyvendinsime telefonu, o prieš įgyvendinant teises prašyme pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo tinkamai patvirtintą kopiją.
Gali būti atsisakyta nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali būti paprašyta atitinkamo mokesčio, jei prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

VšĮ Druskininkų ligoninės paskirto duomenų apsaugos pareigūno, į kurį galite kreiptis dėl savo duomenų subjekto teisių įgyvendinimo bei kitais su asmens duomenų apsauga susijusiais klausimais, kontaktiniai duomenys – elektroninio pašto adresas k.buciene@druskligonine.lt, telefono numeris (8- 313) 59 149.
Tam, kad galėtume pateikti aktualią informaciją apie jūsų asmens duomenų tvarkymą, prašome reguliariai susipažinti su šiuo pranešimu.

Daugiau informacijos https://www.druskligonine.lt/administracine-informacija/duomenu-apsauga/