GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

1. Pacientas, manydamas, jog viešoje įstaigoje Druskininkų ligoninėje (toliau – Ligoninė) buvo pažeistos jo teisės, turi teisę pateikti skundą (pats arba jo atstovas), laikydamasis nustatyto pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos turinio ir formos reikalavimų:

1.1. skundas turi būti pasirašytas, nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, faktinė gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė;

1.2. jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomi atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu, kreipėsi;

1.3. neįskaitomi, aukščiau minėtų reikalavimų neatitinkantys skundai, grąžinami pacientui ar jam atstovaujančiam asmeniui, paaiškinant grąžinimo priežastį.


2. Pacientas kartu su skundu privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Siunčiant skundą paštu ar per pasiuntinį, prie skundo turi būti pridėta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro ar pacientą atstovaujančio advokato.


3. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės buvo pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.


4. Skundų registracijos tvarka:

4.1. asmenų laiškai/skundai, adresuojami Ligoninės administracijai ar kitoms institucijoms, bet pagal priklausomybę persiųsti Ligoninei, registruojami ,,Gyventojų skundų pareiškimo registre”, nurodant siuntėjo (pareiškėjo) vardą, pavardę, adresą, trumpą laiško/skundo turinį, lapų skaičių, konkretų asmenį ar asmenis, kurių veiksmais skundžiamasi;

4.2. ant skundo dedamas spaudas, įrašomas registracijos numeris bei skundo gavimo data, prie registruoto skundo prisegamas vokas, kuriame buvo išsiųstas laiškas;

4.3. kiekvieno skundo atveju užvedama atskira byla, į kurią segamas pats skundas bei visi su byla susiję dokumentai ir/ar jų kopijos;

4.4. skundo pareiškėjui nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas raštu pranešama apie skundo gavimo faktą bei nurodoma tolimesnė skundo nagrinėjimo eiga.


5. Skundų nagrinėjimo tvarka:

5.1. skundo nagrinėjimas pavedamas Ligoninės vidaus audito medicinos grupei:

5.1.1. vidaus medicinos audito grupės vadovas išsiaiškina incidento aplinkybes, apklausia tuo metu dirbusį medicinos personalą, kuris pateikia paaiškinimus raštu, išanalizuoja su įvykiu susijusią medicininę dokumentaciją, prireikus, apklausia ir įvykio liudininkus (jei tokių buvo);

5.1.2. atlikus vidaus medicinos auditą, išvados pateikiamos raštu Ligoninės vadovui: su tyrimo išvadomis bei dokumentacija supažindinama Ligoninės direktoriaus pavaduotoja medicinai, juristė, skyriaus, kuriame įvyko incidentas vedėjas bei skunde minimi darbuotojai. Apie tiriamą skundą žodžiu supažindinami visi Ligoninės gydytojai bendrame gydytojų susirinkime.

5.2. tuo atveju, kai paciento skundas yra susiję su konfidencialios apie pacientą informacijos nagrinėjimu, asmenys, susipažinę su konfidencialia informacija, privalo užtikrinti jos konfidencialumą.


6. Atsakymo pateikimo eiga skundo pareiškėjui:

6.1. pacientas apie skundo nagrinėjimo rezultatus informuojamas raštu per 20 darbo dienų nuo gauto skundo užregistravimo dienos; jei skundo nagrinėjimo aplinkybės reikalauja ilgesnės tyrimo trukmės nei nustatyta, pareiškėjas apie tai informuojamas raštu.

6.2. atsakyme pateikiamos vidaus medicinos audito grupės išvados, išsamiai atsakoma į paciento iškeltus klausimus, skunde minimų faktų pasitvirtinimo atveju pranešama apie įvykdytas (ar numatomas vykdyti) poveikio priemones, veiksmus. Atsakymą į skundą rašo direktoriaus pavaduotoja medicinai arba kitas Ligoninės direktoriaus įpareigotas darbuotojas pagal savo kompetenciją;

6.3. skundai pakartotinai nenagrinėjami, jeigu juose nėra naujų aplinkybių, sudarančių prašymo pagrindą ir nėra įtikinamų argumentų, kad Lietuvos sprendimas dėl ankstesnio skundo yra neteisingas ar nepagrįstas. Apie tokį sprendimą skundo pareiškėjas informuojamas raštu per penkias darbo dienas.


7. Jei pacientas nesutinka su skundo nagrinėjimo išvadomis, jis gali kreiptis į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas teisės aktų nustatyta tvarka.


8. Už skundų valdymo procedūrą Ligoninėje atsakinga direktoriaus pavaduotoja medicinai.


9. Už ,,Gyventojų skundų pareiškimo registro” tvarkymą, gyventojų skundų ir jų nagrinėjimo dokumentus (aktai, pažymos, susirašinėjimas) atsakinga įstaigos sekretorė referentė.


10. Su skundu susijusios medžiagos saugojimo tvarka:

10.1. ,,Gyventojų skundų pareiškimo registras” saugomas penkerius metus, skaičiuojant nuo paskutinio išnagrinėjimo skundo datos, medžiagą perdavus į archyvą;

10.2. kiekviena skundo byla saugojama penkerius metus, skaičiuojant nuo bylos baigimo momento;

10.3. vidaus medicinos audito grupės išvados, susipažinus su ja visiems direktoriaus sprendimu numatytiems darbuotojams, saugojamos kartu su kitomis medicininio audito ataskaitomis vienus kalendorinius metus, vėliau medžiaga perduodama į archyvą; (čia) skundų tyrimų ataskaitos priskiriamos prie nuolatinio saugojimo dokumentų, kita vidaus medicininio audito tyrimų medžiaga saugojama dešimt metų.