INFORMACIJOS APIE PACIENTĄ TEIKIMO TVARKA

 1. Viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės informacijos apie pacientą teikimo kitiems asmenims ar įstaigoms tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja informacijos apie įstaigoje besigydančius pacientus, jų sveikatos būklę, ligos diagnozę ir kitus duomenis teikimą kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims.
 2. Informacijos teikimo principai:
  •  užtikrinant paciento teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už visuomenės interesus.
  • informacija apie asmens sveikatą teikiama tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina.
  • teikiant informaciją vadovaujamasi sąmoningumo principu – tais atvejais, kai pacientas duoda sutikimą, kad informacija apie jį ir jo sveikatą būtų atskleista, gydytojas turi įsitikinti, ar pacientas suvokia šį žingsnį ir kokios gali būti informacijos atskleidimo pasekmės.
  • konfidenciali informacija apie pacientą (jo sveikatos būklę) teikiama tik turint rašytinį paciento sutikimą. Pacientui suteikiama teisė pačiam apsispręsti, kokia informacija ir kam gali būti teikiama. Duodamas tokį sutikimą, pacientas turi būti sąmoningas, kad galėtų tinkamai išreikšti savo valią dėl informacijos teikimo.
 3. Prieš pradedant teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pacientui įteikiamas pasirašyti dokumentas, kuriame jis turi nurodyti asmenis, kuriems gali būti teikiama informacija apie pacientą ir jo sveikatos būklę (sutuoktinį, vaikus, tėvus ir pan.).
 4. Tais atvejais, kai pacientas yra praradęs sąmonę ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tik tais atvejais ir tik tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.
 5. Nepilnamečio paciento atstovai turi teisę susipažinti su nepilnamečio paciento medicinos dokumentais, jeigu tai neprieštarauja nepilnamečio paciento interesams.
 6. Informacija apie pacientą ir jo sveikatos būklę telefonu neteikiama.
 7. Informacija apie pacientą be raštiško jo sutikimo gali būti teikiama šiais atvejais:
  • kai ši informacija teikiama asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę. Šiais atvejais paciento sutikimas nėra būtinas, tačiau be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikta tik tais atvejais ir tik tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Toks konfidencialios informacijos teikimas be paciento sutikimo yra pagrįstas paties paciento interesais – būtų neįmanoma suteikti pacientui kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų, jeigu asmenys, dalyvaujantys paciento gydymo procese, negalėtų gauti informacijos apie pacientą ir jo sveikatą;
  • teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija teikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą be paciento sutikimo;
  • sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose gydomas ar slaugomas pacientas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė; institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas ir jų teikimą; teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnyboms bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai. Tuo siekiama arba užtikrinti paties paciento interesus, arba tinkamą sveikatos priežiūros paslaugų, arba teisingumo vykdymą.
 8. Informacija apie asmens sveikatos būklę išlieka konfidenciali ir po paciento mirties.