VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės pacientų, jų atstovų ir lankytojų vidaus tvarkos bei elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja pacientų, kuriems ligoninėje teikiamos antrinės ambulatorinės bei antrinės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, bei jų atstovų elgesį įstaigoje, pacientų kreipimosi tvarką, teises, pareigas.

2. Ligoninė teikia stacionarines ir ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios pagal medicinines indikacijas skirstomos į planines ir teikiamas dėl būtinosios medicinos pagalbos, pagal apmokėjimą – nemokamas, už kurias moka fiziniai ar juridiniai asmenys.


II. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ TVARKA


3. Pacientai hospitalizuojami iš priėmimo – skubios ir konsultacinės pagalbos skyriaus, kuriame jie registruojami, preliminariai apžiūrimi ir su ligos istorija siunčiami į atitinkamą ligoninės skyrių.

4. Pagal parengtinį planą hospitalizuojami pacientai turi atvykti paskirtą dieną į priėmimo – skubios ir konsultacinės pagalbos skyrių gydytojo nurodytu laiku (ne vėliau nei iki 12.00 val.), pateikti siuntimą, pasą arba kitą asmens dokumentą. Priėmimo skyriaus darbuotojams reikalaujant, planine tvarka hospitalizuojami pacientai privalo pateikti draustumą privalomuoju sveikatos draudimu patvirtinančius dokumentus. Nepateikus atitinkamų dokumentų už teikiamas paslaugas teks mokėti. Dėl būtinosios medicinos pagalbos besikreipiantys pacientai hospitalizuojami visą parą, o dokumentai pristatomi vėliau į atitinkamą skyrių.

5. Pacientai hospitalizuojami tik jų pačių sutikimu. Hospitalizuojant nepilnamečius ar neveiksnius asmenis, būtinas jų įstatyminių atstovų sutikimas. Paciento ar jo įstatyminių atstovų sutikimo nereikia, kai yra grėsmė asmens gyvybei ir jis pats dėl sveikatos būklės negali tokio sutikimo duoti, kai yra grėsmė nepilnamečio ar neveiksnaus asmens gyvybei, o jo įstatyminių atstovų negalima greitai surasti bei kitais įstatymų numatytais atvejais.

6. Hospitalizuojami pacientai priėmimo – skubios ir konsultacinės pagalbos skyriaus sanitariniame kabinete, medicinos personalui leidus, persirengia asmeniniais drabužiais, atitinkančiais ligoninėse naudojamiems (baltiniais, pižama, chalatu, šlepetėmis ir kt.). Drabužiai turi būti švarūs ir tvarkingi.

7. Išimtinais atvejais pagal ligoninės turimas galimybes, pacientams gali būti duodami ligoninės drabužiai, leidžiama nusiprausti (nuprausiami) ar kitaip paruošiamas hospitalizacijai.

8. Pacientų asmeniniai drabužiai ir avalynė paliekami saugoti ligoninės Pacientų drabužių rūbinėje įstaigoje nustatyta tvarka. Lydinčių pacientą asmenų pageidavimu ir artimiesiems užtikrinus drabužių pristatymą paciento išrašymo iš ligoninės dieną, jie atiduodami lydintiems pacientą asmenims. Už paliktus ligoninėje saugoti drabužius ir avalynę pacientams ar juos lydintiems asmenims išduodamas nustatyto pavyzdžio kvitas (forma Nr. 5 SAM), kurio vienas egzempliorius prisegamas prie paciento drabužių ir avalynės.

9. Vykstantį į skyrių pacientą leidžiama lydėti ne daugiau nei dviems asmenims.

10. Stacionarizuojamiems į ligoninę pacientams nerekomenduojama su savimi turėti brangenybių ir stambios pinigų sumos. Už su savimi pasiimtas į palatą brangenybes ir pinigus ligoninės administracija neatsako. Jei pacientas, patekęs į priėmimo – skubios ir konsultacinės pagalbos skyrių, pagal savo sveikatos būklę negali pasirūpinti turimų papuošalų saugumu, o turimi papuošalai trukdo atlikti medicinines procedūras, darbuotojai turi teisę juos nuimti ir aprašę juos laisvos formos akte perduoti saugoti įstaigoje nustatyta tvarka.

11. Vyresniajai skyriaus slaugytojai leidus ir neprieštaraujant palatos kaimynams, pacientams palatose leidžiama turėti savo televizorių, radiją, magnetofoną, į elektros tinklą įjungtą nešiojamą kompiuterį ir kitų elektros prietaisų. Už jų naudojimą atsiskaitoma įstaigos direktoriaus 2005 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-27 ,,Dėl elektros prietaisų naudojimo ligoninės skyriuose” nustatyta kaina ligoninės kasoje, mokėjimo kvitas pateikiamas palatos slaugytojai. Už jų saugojimą ligoninės administracija neatsako, todėl pacientai, išeidami iš palatos, turi pasirūpinti jiems priklausančių daiktų saugumu.

12. Pacientai su savimi turi turėti asmens higienos priemones (dantų šepetuką, pastos, šukas, muilą ir kt.)

13. Pacientai, besikreipiantys ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, ligoninės registratūrai privalo pateikti siuntimą, išduotą šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto. Siuntimą brangiems tyrimams ir procedūroms, apmokamiems iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, turi teisę išduoti tik gydytojas specialistas, teikiantis antrinio ar tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Nurodyti gydytojai turi dirbti sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir sudariusioje sutartį su teritorine ligonių kasa. Registratūros darbuotojams reikalaujant, pacientai privalo pateikti draustumą privalomuoju sveikatos draudimu patvirtinančius dokumentus. Nepateikus atitinkamų dokumentų, taip pat jei siuntimą išdavė gydytojas, dirbantis asmens sveikatos įstaigoje, neturinčios sutarties su teritorine ligonių kasa, už suteiktas paslaugas moka pacientą siuntusioji įstaiga, kiti fiziniai ar juridiniai asmenys arba pats pacientas.

14. Siuntime ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ir brangiesiems tyrimams bei procedūroms atlikti (toliau vadinama – siuntimas) turi būti nurodyta:

14.1. ASPĮ, kurioje dirba siuntimą išduodantis gydytojas, pavadinimas, kodas, adresas ir telefonas;

14.2. ASPĮ, prie kurios pacientas prisirašęs;

14.3. siuntimo išdavimo data ir galiojimo laikas;

14.4. paciento duomenys:

14.4.1. vardas ir pavardė;

14.4.2. gimimo data;

14.4.3. gyvenamoji vieta;

14.5. ligos diagnozė ir/ar ligos kodas pagal TLK-10;

14.6. ligos anamnezė, eiga;

14.7. atliktų tyrimų rezultatai, konsultavusių gydytojų specialistų išvados ir datos;

14.8. taikytas gydymas ir jo efektyvumas;

14.9. siuntimo tikslas ir pas kokios profesinės kvalifikacijos gydytoją specialistą pacientas siunčiamas;

14.10. kitos aplinkybės (gydytojo nuožiūra).

15. Siuntimas turi būti pasirašytas siunčiančiojo gydytojo, pažymėtas jo asmeniniu spaudu. Siuntime privalo būti nurodytas jo galiojimo laikas, kuris negali viršyti 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.


III. ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA


16. VšĮ Druskininkų ligoninėje teikiamos visos ambulatorinės ir stacionarinės paslaugos, nurodytos įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje.

17. Būtinoji medicinos pagalba nuolat gyvenantiems Lietuvos asmenims (Lietuvos Respublikos, kitų valstybių piliečiams, taip pat asmenims be pilietybės) įstaigoje teikiama nemokamai neatsižvelgiant į tai, ar jie drausti privalomuoju sveikatos draudimu.

18. Europos Sąjungos šalių narių piliečiams, pateikusiems jų draustumą patvirtinantį dokumentą, būtinoji pagalba teikiama nemokamai.

19. Užsienio šalių piliečiams, asmenims be pilietybės, nepriskiriamiems nuolatiniams gyventojams, įstaiga teikia būtinąją medicinos pagalbą Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka, jei kitaip nenumato Lietuvos tarptautinės sutartys.

20. Nemokamos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos pacientams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat asmenims, kuriems nemokamas sveikatos paslaugas laiduoja valstybė:

20.1. asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensiją – asmens tapatybę liudijantį dokumentą, pensininko pažymėjimą;

20.2. darbingo amžiaus asmenys, užregistravę gyvenamosios vietos darbo biržoje kaip norintys ir galintys dirbti tam tikrą darbą – asmens tapatybę liudijantį dokumentą, ,,Pažymą bedarbiams, negaunantiems išmokos”;

20.3. nedirbantys darbingo amžiaus asmenys, turintys įstatymų nustatytą būtinąjį valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti – asmens tapatybę liudijantį dokumentą, pensininko pažymėjimą;

20.4. moterys, kurioms įstatymų nustatyta tvarka suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, bei nedirbančios moterys nėštumo laikotarpiu 70 dienų (suėjus 26 nėštumo savaitėms ir daugiau) iki gimdymo ir 56 dienos po gimdymo – asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir formą Nr. 113;

20.5. vienas iš tėvų, auginantis vaiką iki 8 metų, taip pat vienas iš tėvų, auginantis du ir daugiau vaikų iki jų pilnametystės – asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir vaiko (-ų) gimimo liudijimą (-us);

20.6. asmenys iki 18 metų – asmens tapatybę liudijantį dokumentą;

20.7. Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo, profesinių, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai – asmens tapatybę liudijantį dokumentą (vaikai iki 16 m. gali pateikti gimimo liudijimą), studento ar moksleivio pažymėjimą;

20.8. valstybės remiami asmenys, gaunantys socialinę pašalpą – asmens tapatybę liudijantį dokumentą, pažymą iš darbo biržos;

20.9. asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti neįgaliais – asmens tapatybę liudijantį dokumentą, neįgalumo pažymėjimą;

20.10. asmenys, sergantys visuomenei pavojingomis užkrečiamomis ligomis, kurios yra įtrauktos į SAM nustatytą sąrašą – asmens tapatybę liudijantį dokumentą, Gydytojų konsultacinės komisijos pažymą;

20.11. pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai – kariai savanoriai, laisvės kovų dalyviai; reabilituoti politiniai ir jiems prilyginti asmenys, tremtiniai bei jiems prilyginti asmenys ir asmenys, nukentėję 1991 m. sausio 13-osios ar kituose įvykiuose gindami Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumą – asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir pažymą;

20.12. asmenys, prisidėję prie Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo – asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir pažymą;

20.13. buvusieji geto ir buvusieji mažamečiai fašistinių prievartinio įkalinimo vietų kaliniai – asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir pažymą;

20.14. asmenys, kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas Afganistano karo dalyvių teisinis statusas – asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir pažymą;

20.15. kiti asmenys, kurie Lietuvos Respublikos įstatymais ar kitais teisės aktais yra priskirti asmenimis, draudžiamiems valstybės lėšomis.

21. Valstybės laiduojamos (nemokamos) asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos nemokamai, už šios priežiūros paslaugas iš paciento negali būti reikalaujama papildomo mokesčio. Jei pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, tai šių paslaugų, medžiagų, procedūrų faktinių kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, procedūrų bazinių kainų skirtumą jie apmoka patys Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. Jei pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka papildomas paslaugas ar procedūras, šių paslaugų ar procedūrų kainą jie apmoka patys.

22. Asmenys, neturintys teisės gauti nemokamų sveikatos priežiūros paslaugų, už paslaugas, nepriskirtas būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms, mokasi patys arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei savanoriško draudimo įstaigos kainomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais. Viešojoje įstaigoje Druskininkų ligoninėje teikiamų mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų tvarką reglamentuoja Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas įstaigos direktoriaus 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 134


IV. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS


23. Paciento teisės:

23.1. Paciento teisių negalima varžyti dėl lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo ir pažiūrų.

23.2. Pacientams turi būti suteikta kvalifikuota sveikatos priežiūra. Gydytojai ir slaugos darbuotojai turi gerbti paciento asmens privatumą.

23.3. Būtinoji medicinos pagalba pacientui turi būti suteikta neatidėliotinai. Jei nėra galimybių suteikti tokios rūšies medicinos pagalbos, kuri būtina pacientui, administracija ar gydytojas turi informuoti pacientą kur jis gali gauti būtinąją medicinos pagalbą.

23.4. Pacientas turi teisę pasirinkti gydytoją, nepažeisdamas įstaigos priklausomumo sveikatos sistemos veiklos organizavimo lygiui.

23.5. Be paciento sutikimo negalima jo panaudoti mokymo procese, moksliniuose ir medicinos bandymuose. Jeigu pacientas yra nepilnametis, tokį sutikimą duoda vienas iš tėvų ar įstatyminis atstovas ir miesto vaikų teisių apsaugos tarnyba.

23.6. Asmens sveikatos priežiūra pacientui negali būti teikiama prieš jo valią.

23.7. Paciento psichikos ligonio, nesugebančio teisingai įvertinti savo sveikatos būklės, gydymo ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

23.8. Teikiant būtinąją (pirmąją ar skubiąją) medicinos pagalbą, kuriai būtinas paciento įstatyminio atstovo sutikimas, ji gali būti teikiama ir be atstovo sutikimo, jei jo negalima gauti laiku ar įstatyminis atstovas atsisako duoti sutikimą, o gydančio gydytojo nuomone, medicinos pagalbos suteikimas atitinka ligonio interesus. Apie tai turi būti pažymima ambulatorinėje kortelėje.

23.9. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie teikiamas paslaugas VšĮ Druskininkų ligoninėje ir galimybę jomis pasinaudoti.

23.10. Pacientų privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie pacientų gyvenimo faktus gali būti renkama paciento ligos istorijai jo sutikimu ir, jei gydančio gydytojo nuomone, tai yra būtina diagnozuoti ligą, gydyti ar slaugyti.

24. Pacientų pareigos:

24.1. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais sveikatos priežiūros įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.

24.2. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudoti savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais ir darbuotojais.

24.3. Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, šio įstatymo nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu.

24.4. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba šio įstatymo nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų arba nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.

24.5. Laikytis higienos reikalavimų, švaros bei tvarkos ligoninės teritorijoje.

24.6. Tausoti ligoninės turtą.

24.7. VšĮ Druskininkų ligoninei padarytą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.


V. BENDRIEJI ELGESIO REIKALAVIMAI


25. Ligoninės patalpose ir palatose pacientai privalo laikytis švaros, tvarkingai prižiūrėti lovą, drabužius, individualias spinteles, nejunginėti medicininės aparatūros.

26. Ligoninėje skiriamas dietinis maitinimas yra sudėtinė gydymo dalis. Pacientas, pasitaręs su gydančiu gydytoju ir slaugytoja, gali jį pašildyti ar/ir paįvairinti savo nusipirktu ar artimųjų atneštu maistu. Tinkamo galiojimo maisto produktus leidžiama laikyti šaldytuvuose (maistas sudedamas į polietileninius maišelius, nurodant paciento pavardę ir palatos numerį).

27. Hospitalizuoti pacientai, išskyrus gulinčius reabilitacijos skyriuje, ligoninėje privalo laikytis tokios darbotvarkės:

7.00                                       Kėlimasis

7.00 – 7.30                             Temperatūros matavimas, rytinis tualetas, lovų klojimas

7.30 – 8.00                              Palatų vėdinimas

8.00 – 9.00                              Pusryčiai

9.00 – 11.30                            Rytinės procedūros

9.00 – 12.00                            Gydytojų vizitacija. Vizitacijos metu pacientai turi būti palatose

12.00 – 13.00                           Pietūs

13.00 – 15.00                           Laisvalaikis

14.30 – 15.00                           Palatų vėdinimas

15.00 – 17.00                           Poilsis (pacientai turi būti savo palatose ar lovose)

17.00 – 18.00                           Vakarienė

20.00 – 21.00                           Vakarinės procedūros

21.00 – 21.30                           Palatų vėdinimas

22.00                                      Miegas. Pacientai turi būti lovose, išjungiami radijo taškai, gesinama šviesa

28. Pacientams kategoriškai draudžiama ligoninėje ir jos teritorijoje vartoti bet kokius svaigalus. Už šį rėžimo pažeidimą pacientas gydytojų konsiliumo sprendimu išrašomas iš ligoninės ir apie tai pažymima jo medicininiuose dokumentuose.

29. Pacientams, jų atstovams bei lankytojams ligoninės patalpose taip pat draudžiama triukšmauti ar kitaip trikdyti viešąją tvarką, necenzūriniais žodžiais ir gestais įžeidinėti personalą, agresyviai elgtis, lošti azartinius žaidimus, rūkyti ligoninės palatose ir kitose tam neskirtose patalpose, elgtis neatsargiai savo ir aplinkinių atžvilgiu (pvz., sėdėti ant palangės, ant balkono atramos ir kt.).

30. Pacientams, jų atstovams bei lankytojams draudžiama fotografuoti ir/ar filmuoti ligoninės personalą ir kitus pacientus be išankstinio ligoninės administracijos ir atitinkamai kitų pacientų sutikimo.

31. Pacientams draudžiama išeiti iš ligoninės teritorijos ir privalu laikytis gydytojo paskirto režimo. Išeinant iš skyriaus, būtina apie tai informuoti palatos  ar budinčiąją slaugytoją. Šis punktas netaikomas reabilitacijos skyriuje stacionarizuotiems pacientams.

32. Pacientai lankomi kasdien nuo 16.00 iki 20.00 val. Poilsio ir švenčių dienomis pacientai gali būti lankomi ir dienos metu nuo 10.00 iki 14.00 val. Vienu metu pas pacientą gali būti ne daugiau kaip 2 lankytojai, o lankymas neturėtų trukti ilgiau negu 30 min. Gydytojų vizitacijos ir procedūrų atlikimo metu, lankytojai turi išeiti iš palatos. Teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nepilnamečiams, jas gali stebėti įstatyminiai atstovai, netrukdydami medicinos ir slaugos personalui. Intensyvios terapijos skyriuje gali būti nustatyta kitokia lankymo tvarka, apie kurią informacija teikiama šiame skyriuje.

33. Ligoninės darbuotojai turi teisę neįleisti į gydymo įstaigą neblaivių ar apsvaigusių paciento atstovų ar lankytojų. Už lankymo taisyklių pažeidimus lankytojai gali būti pašalinti iš ligoninės.

34. Atsiradus objektyvių priežasčių, administracija gali apriboti ar uždrausti pacientų lankymą. Pacientų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, artimiesiems skyrių vedėjai gali išduoti individualius leidimus lankyti pacientus.

35. Ligoninėje neleidžiama vaikščioti su paltais, striukėmis, lietpalčiais ir pan. Šiuos rūbus pacientai, juos lankantys asmenys privalo palikti rūbinėje.

36. Patalpose turi būti griežtai laikomais priešgaisrinės saugos reikalavimų.

37.  Įeiti ir išeiti iš ligoninės galima tik per tam tikslui įrengtą praėjimą. Vaikščioti per priėmimo – skubios ir konsultacinės pagalbos skyrių draudžiama.

38. Į ligoninę galima patekti nuo 6.00 valandos ryto per tam skirtą įėjimą. Ligoninė vasarą uždaroma 20.00 valandą, žiemos metu – 19.00 valandą. Už šio režimo laikymąsi atsakingas tuo metu budintis sargas –

liftininkas.


VI. PACIENTŲ IŠRAŠYMO AR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA


39. Jeigu VšĮ Druskininkų ligoninėje nėra galimybės suteikti pacientui jam būtinos sveikatos priežiūros paslaugos, pacientas turi būti nukreipiamas į aukštesnio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigą, išrašant jam siuntimą ir išsamiai paaiškinant tokio sprendimo pagrįstumą.

40. Gydymo stacionare trukmė yra individuali ir pacientai išrašomi iš stacionaro, kai:

40.1. jie pasveiksta;

40.2. jų sveikatos būklė nereikalauja tolesnio gydymo ligoninėje ir jie gali tęsti gydymą ambulatoriškai;

40.3. jų pačių pageidavimu;

40.4. taip pat už šių vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymą.

41. Apie išrašymo datą pacientui pranešama iš anksto. Prieš išvykstant, jam išaiškinamas tolesnis sveikatos priežiūros režimas. Ligos išrašas pacientui atiduodamas į rankas arba per tris darbo dienas išsiunčiamas šeimos gydytojui.

42. Išrašymo iš stacionaro dieną pacientas gali išvykti jam patogiu metu, tačiau lova turi būti atlaisvinta iki 11 val. ryto.


VII. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS TEIKIMAS


43. Atvykęs į ligoninę, pacientas supažindinamas su šiomis Taisyklėmis.

44. Pacientui raštiškai sutikus ir jeigu tai neprieštarauja paciento interesams bei nesutrikdys jų sveikatos būklės, pacientas, jo giminės, o, nesant pastarųjų, ir artimieji, turi teisę gauti informaciją apie paciento sveikatos būklę, būti supažindinti su tyrimų rezultatais ir ligos diagnoze bei įrašais medicininėje dokumentacijoje. Informaciją teikia gydantis gydytojas. Informaciją teikia gydantis gydytojas.

45. Paciento pageidavimu turi būti pateikta ligos istorija ar kiti medicininiai dokumentai; taip pat pacientas turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos šių dokumentų kopijos, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukelti pavojų gyvybei (apie tai sprendžia gydantis gydytojas ar gydytojų konsiliumas). Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi ligos istorijoje.

46. Pacientai turi teisę gauti informaciją apie ligoninėje teikiamas paslaugas ir galimybę jomis pasinaudoti. Su nemokamų bei iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų atlyginamų paslaugų sąrašas, jų teikimo tvarka bei teikiamų mokamų paslaugų kainynais pacientai gali susipažinti pas skyriaus vedėjus.

47. Ligoninės administracijos, skyrių vedėjų, vyresniųjų skyrių slaugytojų darbo laikas ir interesantų priėmimo valandos nurodytos skyrių skelbimų lentose ir ant šių darbuotojų kabinetų.


VIII. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA


48. Nepatenkintas sveikatos priežiūra ir gydymu pacientas turi teisę (žodžiu ar raštu) kreiptis į ligoninės atitinkamo padalinio vadovą. Padalinio vadovui nepavykus išspręsti iškilusio ginčo abiem pusėm priimtinomis sąlygomis, šis apie susidariusią padėtį raštu informuoja direktorių ar pavaduotoją medicinai.

49. Raštu išdėstyti skundai nagrinėjami pagal VšĮ Druskininkų ligoninės direktoriaus patvirtintą Skundų nagrinėjimo tvarką.


IX. MEDICININIŲ DOKUMENTŲ (AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, LIGOS ISTORIJŲ) NUORAŠŲ, KOPIJŲ IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA


50. Asmens sveikatos istorijos (ambulatorinės kortelės F. Nr. 025/a, ligos istorijos F.Nr. 003/a saugomos pagal SAM 1999-11-29 įsakymu Nr. 515 nustatytą saugojimo trukmę.

51. Pacientas turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo ambulatorinės kortelės ar kitų dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Gydytojas privalo paaiškinti pacientui įrašų ambulatorinėje kortelėje reikšmę.

52. Gydantis gydytojas ar gydytojų konsiliumas gali atsisakyti išduoti pacientui jo ambulatorinės kortelės kitų dokumentų nuorašus, kai tai gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukelti pavojų gyvybei.

53. Norėdamas gauti atitinkamą pažymą, kopiją ir kt., pacientas ar jo įgaliotas asmuo turi kreiptis į jį gydžiusį (gydantį) gydytoją.

54. Visa informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozes ir gydymą yra konfidenciali. Dokumentų nuorašai bei įrašai fiziniams ar juridiniams asmenims išduodami tik esant raštiškam paciento ar nepilnamečio paciento įstatyminio atstovo sutikimui, išskyrus atvejus, kai dokumentų reikalauja asmenys, tiesiogiai dalyvaujantys gydyme ar slaugant pacientą, taip pat atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, institucijoms, kontroliuojančioms, kuriomis tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.


X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


55. Pacientas, pažeidęs šias Taisykles, taip pat padaręs įstaigai žalą, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

________________________________________________